Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de gehele dienstverlening van HEALTHYBYLAURA. Dit betreft onder andere het ‘hulp bij afvallen’ pakket van  HEALTHYBYLAURA.

Artikel 1: Introductie

Deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Adviseur: Persoon die namens HEALTHYBYLAURA het advies verleent;
Cliënt: Degene aan wie door de adviseur advies wordt verleend;

Artikel 2: Algemeen

De adviseur geeft advies aan de cliënt volgens naar beste inzicht. De diëtist neemt verantwoording voor haar handelen en zorgt er voor dat hij/zij voldoende up to date blijft.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en Klachten

HEALTHYBYLAURA streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan HEALTHYBYLAURA geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van deze adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids) situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk om te beoordelen of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel en onduidelijkheid over het online gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Deelname aan hulp bij afvallen geschiedt geheel op eigen risico. Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met uw arts voor een eventueel extra persoonlijk advies.

Artikel 4: Behandelvoorwaarden

Voor meer informatie over kosten, vergoeding en behandeling kunt u contact opnemen met HEALTHYBYLAURA.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden.

HEALTHYBYLAURA zal mogelijk deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is aangepast op woensdag 24 januari 2018