Over de website

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. HEALTHYBYLAURA behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

HEALTHYBYLAURA is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. HEALTHYBYLAURA streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan HEALTHYBYLAURA niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. HEALTHYBYLAURA aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. HEALTHYBYLAURA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal HEALTHYBYLAURA met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Over de inhoud van de site

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van HEALTHYBYLAURA, waaronder die op programmatuur, tekst en beeld berusten bij HEALTHYBYLAURA.

Het is daarmee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf software, informatie, teksten, recepten, beeldmateriaal enzovoorts openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Toestemming kan worden aangevraagd met via de link CONTACT van HEALTHYBYLAURA. Het overnemen van citaten en recepten is toegestaan met bronvermelding. Het melden hiervan wordt op prijs gesteld.

Materiaal van derden is uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is voorzien van een bronvermelding. Personen of organisaties die ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de website van het HEALTHYBYLAURA gebruikt materiaal, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Dit houdt in dat bij geschillen direct of indirect voortvloeiend uit verstrekte informatie via deze site de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is.

Technische specificaties

Met een recente browserversie maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden van deze site. Met de helpfunctie van de browser kunt u controleren welke versie u hebt. Een groot aantal browsers is gratis op het internet te downloaden, bijvoorbeeld via uw internetprovider.